DBO-Ordlyd

(1)   I tilfælde, hvor en person mener, at foranstaltninger, truffet af en af eller begge de kontraherende stater, for ham medfører eller vil medføre en beskatning, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne overenskomst, kan han, uanset hvilke retsmidler der måtte være fastsat i disse staters interne lovgivning, indbringe sin sag for den kompetente myndighed i den kontraherende stat, i hvilken han er hjemmehørende eller, såfremt tilfældet er omfattet af artikel 41, stykke 1, for den kompetente myndighed i den af de kontraherende stater, i hvilken han er statsborger. Sagen skal forelægges inden tre år fra den dag, hvor der er givet ham den første underretning om den foranstaltning, der medfører en beskatning, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i overenskomsten.

(2)   Den kompetente myndighed skal, hvis indsigelsen synes at være begrundet, og hvis den ikke selv kan nå til en tilfredsstillende løsning, søge at løse sagen ved gensidig aftale med den kompetente myndighed i den anden kontraherende stat med henblik på at undgå en beskatning, der ikke er i overensstemmelse med overenskomsten. Enhver indgået aftale skal gennemføres uden hensyn til frister, der måtte gælde ifølge de kontraherende staters interne lovgivning.

(3)   De kompetente myndigheder i de kontraherende stater kan rådføre sig med hinanden efter artikel 42 eller de ovenstående bestemmelser i denne artikel, i særdeleshed med henblik på at nå enighed som vidt så muligt om

a. den samme henføring af fortjeneste til et foretagende i en kontraherende stat og til dets faste driftssted beliggende i den anden kontraherende stat;

b. den samme henføring af fortjeneste mellem forbundne foretagender som omhandlet i artikel 9;

c. den samme behandling af indkomst, som er sidestillet med indkomst fra aktier i kildestaten, og som bliver henført til anden indkomst i den anden stat;

d. den samme behandling af gæld ved beskatningen af formue, dødsboer samt arv og gave.

Kommentar

Forekommer der beskatning af en person, der ikke er i overensstemmelse med overenskomsten, skal de to landes myndigheder søge at løse sagen ved gensidig overenskomst.

Hvis en person mener, at han udsættes for en urigtig beskatning, skal han i første omgang rette henvendelse til myndighederne i sit hjemland. Dette skal ske inden tre år fra den pågældende afgørelse. Mener hjemstedsstaten, at personen skal få medhold, skal den først selv søge at løse problemet. Derefter skal der indledes forhandlinger med det andet land. Kan de to lande ikke enes, kan de anmode et uafhængigt organ om at afgive en udtalelse, jf. art. 44.

I stk. 3 er der anført særlig vigtige områder, hvor landene skal samarbejde.