DBO-Ordlyd

(1)   For så vidt angår Forbundsrepublikken Tyskland, skal dobbeltbeskatning undgås på følgende måde:

a. Såfremt arveladeren ved sin død eller giveren på gavetidspunktet var hjemmehørende i Forbundsrepublikken Tyskland, skal Forbundsrepublikken Tyskland, med forbehold af bestemmelserne i tysk lovgivning om fradrag for udenlandsk skal, indrømme fradrag i skat, som er pålignet i henhold til tysk lovgivning, for skat betalt i Danmark på formue, som kan beskattes i Danmark i henhold til artikel 25, stykke 1 og 2.

b. Såfremt den begunstigede ved arveladers død eller på gavetidspunktet var hjemmehørende i Forbundsrepublikken Tyskland, kan Forbundsrepublikken Tyskland beskatte al formue, som er erhvervet af denne person, men skat, med forbehold at bestemmelserne i tysk lovgivning om fradrag for udenlandsk skat, indrømme fradrag i skat, som er pålignet i henhold til tysk lovgivning, for skat betalt i Danmark på formue, som ikke kan beskattes i Forbundsrepublikken Tyskland i henhold til artikel 25, stykke 1 og 2.

(2)   For så vidt angår Danmark, skal dobbeltbeskatning undgås efter følgende regler:

a. Såfremt arveladeren ved sin død eller giveren på gavetidspunktet var hjemmehørende i Danmark, skal Danmark med forbehold af bestemmelserne i dansk lovgivning om fradrag for udenlandsk skat, indrømme fradrag i skat, som er pålignet i henhold til dansk lovgivning, for skat betalt i Forbundsrepublikken Tyskland på formue, som kan beskattes i Forbundsrepublikken Tyskland i henhold til artikel 25, stykke 1 og 2.

b. Såfremt den begunstigede ved arveladers død eller på gavetidspunktet var hjemmehørende i Danmark, kan Danmark beskatte al formue, som er erhvervet af denne person, men skal, med forbehold af bestemmelserne i dansk lovgivning om fradrag for udenlandsk skat, indrømme fradrag i skat, som er pålignet i henhold til dansk lovgivning, for skat betalt i Forbundsrepublikken Tyskland på formue, som ikke kan beskattes i Danmark i henhold til artikel 25, stykke 1 og 2.

(3)   Fradraget efter stykke 1 og 2 skal dog ikke kunne overstige den del af den tyske, henholdsvis danske skat, som er beregnet før fradraget, som kan henføres til den formue, for hvilken der er indrømmet fradrag.

Kommentar

Stk. 1 gælder for arveladere, gavegivere eller arvinger eller gavemodtagere med hjemsted i Tyskland.

Stk. 1 litra (a) bestemmer, at Tyskland kan opkræve afgift af hele gaven eller boet, hvis afdøde eller gavegiveren havde hjemsted i Tyskland. Såfremt en del af boet eller gaven består af fast ejendom i Danmark eller vedrører en virksomhed i Danmark, skal den tyske afgift af hele gaven eller boet nedsættes med de danske afgifter af de nævnte formuegoder.

Dør en person med hjemsted i Tyskland, som også efterlader sig et hus i Danmark, bliver hele arven i første omgang beskattet i Tyskland. Tyskland indrømmer imidlertid fradrag i den tyske skat for den afgift, der efter artikel 25 stk. 1 er betalt af huset i Danmark.

Efter stk. 1 litra (b) har Tyskland også ret til at beskatte formue, som erhverves som arv eller gave af en person, der var hjemmehørende (art. 4) i Tyskland. Herved skal Tyskland imidlertid indrømme fradrag i den tyske skat for de afgifter, der er beregnet efter de danske regler, d.v.s. afgifterne for den del af formuen, som Danmark har beskatningsretten til.
(© Stefan Reinel)
Arver en person med hjemsted i Tyskland en arv, som principielt skal beskattes i Danmark, da arveladeren havde sin hjemsted i Danmark, kan Tyskland alligevel i første omgang beregne skat af hele arven, men skal indrømme fradrag i den beregnede tyske skat for den boafgift, der er betalt i Danmark.

Ifølge stk. 2 litra a) gælder, at Danmark har ret til at kræve afgift af hele boet eller gaven, hvis afdøde eller gavegiver var hjemmehørende i Danmark. Hvis en del af boet eller gaven består af fast ejendom eller en virksomhed i Tyskland, skal den danske afgift af boet eller gaven nedsættes med de betalte tyske afgifter for de nævnte formuegoder.

Efter stk. 2 litra b) har Danmark også ret til at beskatte formue, som erhverves af en person, der var hjemmehørende i Danmark på tidspunktet for afdødes død eller ydelsen af gaven. Herved skal Danmark imidlertid indrømme fradrag i den tyske skat for de afgifter, der er beregnet efter de tyske regler, d.v.s. afgifterne for den del af formuen, som Tyskland har beskatningsretten til.

Ifølge stk. 3 gælder som udgangspunkt kreditmetoden, hvilket betyder, at det er den faktisk betalte afgift, der skal fradrages i det land, hvor gavegiveren eller afdøde havde sin hjemsted. Nedsættelse af afgifterne er dog begrænset til den forholdsmæssige del af den afgift, som kan henføres til de formuegoder, der afgiftsbelægges i det andet land.