DBO-Ordlyd

(1)   Gæld, som særligt er sikret i de i artikel 25 omtalte formuegoder, skal fradrages i værdien af disse formuegoder. Gæld, der ikke særligt er sikret i de i artikel 25 nævnte formuegoder, men som hidrører fra erhvervelse, ændring, reparation eller vedligeholdelse af disse, skal fradrages i værdien af disse formuegoder.

(2)   Såfremt bestemmelserne i stykke 1 ikke medfører andet, skal gæld, der er knyttet til et fast driftssted som omtalt i artikel 25, stykke 2, eller til et fast sted som omtalt i artikel 25, stykke 2, fradrages henholdsvis i værdien af det faste driftssted eller det faste sted.

(3)   Anden gæld skal fradrages i værdien af de formuegoder, på hvilke artikel 25 finder anvendelse.

(4)   Såfremt en gæld overstiger værdien af de formuegoder, fra hvilke den i henhold til bestemmelserne i stykke 1 og 2 kan fradrages i en kontraherende stat, skal det overskydende beløb fradrages i værdien af andre formuegoder, der er skattepligtige i denne stat.

(5)   Enhver overskydende gæld, der fortsat resterer i en kontraherende stat eller de i stykke 3 eller 4 nævnte fradrag, skal fradrages i værdien af de formuegoder, der er skattepligtige i den anden kontraherende stat.

(6)   I tilfælde, hvor bestemmelserne i stykke 1 til 5 måtte forpligte en kontraherende stat til at fradrage gæld i større omfang end hjemlet i denne stats lovgivning, skal disse nævnte bestemmelser kun finde anvendelse i det omfang, den anden kontraherende stat ikke er forpligtet til at fradrage den samme gæld i henhold til lovgivningen i denne anden stat.

Kommentar

Artiklen fastsætter, at fordelingen af gælden sker efter, hvilken økonomisk tilknytning denne har til det pågældende aktiv.

Gæld, som er særligt sikret i formuegoder, skal ifølge stk. 1 fradrages i disse formuegoder. Dette gælder f.eks. ved pantegæld i fast ejendom. Gæld, der ikke er særligt sikret, men hidrører fra formuegodets erhvervelse, ændring, reparation eller vedligeholdelse, skal ligeledes fradrages i værdien af dette formuegode. Dette gælder f.eks. ved omkostninger for reparationer af et hus.

Gæld, der vedrører et fast driftssted, skal ifølge stk. 2 fradrages i værdien af det faste driftssted.

Alle andre arter af gæld skal ifølge stk. 3 fratrækkes i de formuegoder, der kun kan beskattes i afdødes eller gavegivers hjemstedsstat.
(© Stefan Reinel)
Såfremt gæld vedrørende fast ejendom, et fast driftssted eller lign. overstiger værdien af de pågældende formuegoder, gælder ifølge stk. 4, at den overskydende del af gælden skal fradrages i værdien af andre formuegoder, der kan beskattes i samme stat.

Skulle der, efter der foretaget fradrag efter stk. 3 og stk. 4 fortsat være en ikke fradraget gæld, kan denne resterende gæld efter stk. 5 fradrages i den formue, der beskattes i det andet land.

Ifølge stk. 6 er et land kun forpligtet til at fradrage større gæld end hjemlet i sin egen lovgivning, såfremt det andet land ikke selv giver fradrag for den samme gæld i henhold til sine bestemmelser.