Art. 50: Gyldighedsperiode, Opsigelse

DBO-OrdlydDenne overenskomst skal forblive i kraft på ubestemt tid, men hver af de kontraherende stater kan den 30. juni eller tidligere i ethvert kalenderår efter udløbet af en periode på fem år fra datoen for dens ikrafttræden, give den anden kontraherende stat ad...

Art. 49: Ikrafttræden

DBO-Ordlyd (1)   Denne overenskomst skal ratificeres; ratifikationsinstrumenter skal udveksles så hurtigt som muligt i København. (2)   Overenskomsten skal træde i kraft en måned efter udvekslingen af ratifikationsinstrumenterne, og dens bestemmelser skal have...

Art. 48: Territorial udvidelse

DBO-Ordlyd (1)   Denne overenskomst kan enten i sin helhed eller med de nødvendige ændringer udvides til enhver del af det til de kontraherende stater hørende omræde, som specielt er holdt uden for denne overenskomsts anvendelse, og som påligner skatter af væsentlig...

Art. 46: Tilbagebetaling af kildeskat

DBO-Ordlyd (1)   Hvis skatter på udbytter, renter, royalties eller andre forrner for indkomst i en af de kontraherende stater opkræves ved indeholdelse ved kilden, skal retten til at opkræve kildeskat efter satsen i henhold til intern lovgivning ikke berøres af...