DBO-Ordlyd

(1)   Denne overenskomst skal finde anvendelse på følgende skatter, der pålignes på en kontraherende stats, dens politiske underafdelingers eller dens lokale myndigheders vegne, uden hensyn til hvorledes de opkræves:

a. Kapitel II på indkomst- og formueskatter, hvortil skal anses alle skatter, der pålignes hele indkomsten, hele formuen eller dele af indkomsten eller formuen, herunder skatter på fortjeneste ved afhændelse af rørlig formue eller fast ejendom, så vel som skatter på formueforøgelse;

b. Kapitel III på skatter i boer af arv og af gave, hvortil skal anses skatter,

aa) der pålignes som følge af død i form at skatter på dødsboets corpus (bomassen), som skatter på arv, som overførselsafgifter eller som skatter på donationens mortis causa (dødsgaver), eller

bb) der pålignes på overførsler inter vivos (i levende live), men kun, fordi sådanne overførsler sker uden eller for mindre end fuldt vederlag;

c. Kapitel IV på skatter af enhver art og beskrivelse, med mindre andet fremgår af sammenhængen, men ikke for toldafgifter, enerets-afgifter eller forbrugsafgifter; moms og luksus-skatter anses ikke for at være forbrugsafgifter i dette kapitel.

(2)   De gældende skatter, som kapitlerne i overenskomsten skal finde anvendelse på, er opregnet i bilaget til overenskomsten.

(3)   Overenskomsten skal også finde anvendelse på alle skatter af samme eller væsentlig samme art, der pålignes efter overenskomstens undertegnelse som tillæg til eller i stedet for de gældende skatter.

(4)   Denne overenskomst skal finde anvendelse på følgende:

a. Kapitel II på personer, der er hjemmehørende i en af eller begge de kontraherende stater,

b. Kapitel III på

aa) dødsboer og arv i tilfælde, hvor arvelader på dødstidspunktet var hjemmehørende i en af eller begge de kontraherende stater, og

bb) gaver i tilfælde, hvor giveren på gavetidspunktet var hjemmehørende i en af eller begge de kontraherende stater;

c. Kapitel IV på enhver person, uanset han er hjemmehørende eller statsborger i en kontraherende stat eller en anden stat.

Kommentar

Art. 2 bestemmer, for hvilke afgifter og for hvilke personer overenskomsten anvendes.

Stk. 1, 2 og 3: Afgiftsarter
Disse bestemmelser skal læses i samhæng med det officielle bilag til overenskomsten, hvori alle afgifter påføres som var der i 1996 og for hvilke overenskomsten gælder. For nogle afgifter gælder kun en del af overenskomsten. F. eks. gælder for momsen kun bistandsreglerne, men ikke de resterende artikler. Der skelnes mellem de forskellige kapitler i overenskomsten:

Det fremgår af bilaget, for hvilke afgifter de enkelte kapitler skal anvendes.
(© Dr. Klaus Först)
Anvendelsesområdet er begrænset til skatter. Sociale afgifter falder ikke ind under overenskomsten. Dette gælder især for følgende:

  • Arbejdsmarkedsbidrag
  • Realrenteafgift
  • Rentenversicherungsbeitrag
  • Krankenversicherungsbeitrag
  • Arbeitslosenversicherungsbeitrag
  • Pflegeversicherungsbeitrag
  • Berufsgenossenschaftsbeitrag

Listen i bilaget er ikke udtømmende. Hvis der indføres nye afgifter, skal overenskomsten anvendes, hvis de passer ind under de generelle definitioner i stk. 1.

Stk. 4: Personer
Kapitel II (indkomst) anvendes hvis den person, som har indkomsten er hjemmehørende (art. 4) i en af de to stater.

For kapitel III (arv og gave) er det afgørende om hhv. arveladeren eller giveren er hjemmehørende (art. 4) i en af de to stater. Men art. 26 stk. 2 udvider denne regel, idet det også er af betydning hvor hhv. arvingen eller gavemodtageren er hjemmehørende.

For kapital IV (bistandsregler) kommer det ikke an på hvor den person mod hvilken der er gjort udlægsforretning, er hjemmehørende. Tyskland må f.eks. anmode Danmark om inddrivelse af en skattefordring mod en person som her hjemmehørende i USA, hvis denne person har formue i Danmark.

Det lokale anvendelsområde bestemmes i art. 3 stk. 1, hvor begrebene “Forbundsrepubliken Tyskland” og “Danmark” defineres.