DBO-Ordlyd

(1)   Medmindre andet fremgår af sammenhængen, har i denne overenskomst følgende udtryk den nedenfor angivne betydning:

a. Udtrykkene “en kontraherende stat” og “den anden kontraherende stat” betyder Forbundsrepublikken Tyskland eller Kongeriget Danmark alt efter sammenhængen, og udtrykket “staterne” betyder Forbundsrepublikken Tyskland eller Kongeriget Danmark;

b. udtrykket “Forbundsrepublikken Tyskland” betyder det område, hvor Forbundsrepublikken Tysklands skattelove gælder, så vel som området med havbunden, dens undergrund og de overliggende vande, som støder op til Forbundsrepublikken Tysklands territorialfarvand, i det omfang Forbundsrepublikken Tyskland i overensstemmelse med folkeretten udøver suverænitetsrettigheder og jurisdiktion dér med efterforskning og udnyttelse af naturforekomster;

c. udtrykket “Danmark” betyder Kongeriget Danmark, herunder ethvert område uden for Danmarks territorialfarvand, som ifølge dansk lovgivning og i overensstemmelse med folkeretten er eller senere måtte blive betegnet som et område, inden for hvilket Danmark kan udøve suverænitetsrettigheder med hensyn til efterforskning og udnyttelse af naturforekomster på havbunden, dens undergrund og de overliggende vande og med hensyn til andre aktiviteter med henblik på økonomisk efterforskning og udnyttelse af området; udtrykket omfatter ikke Færøerne og Grønland;

d. udtrykket “person” omfatter en fysisk person og et selskab;

e. udtrykket “selskab” betyder enhver juridisk person eller enhver sammenslutning, der i skattemæssig henseende behandles som en juridisk person;

f. udtrykket “fast ejendom” skal tilIægges den betydning, som det har i lovgivningen i den kontraherende stat, hvori ejendommen er beliggende. Udtrykket skal i alle tilfælde omfatte tilbehør til fast ejendom, husdyrbesætning og redskaber, der anvendes i land- og skovbrug, rettigheder på hvilke civilretten om fast ejendom finder anvendelse, brugsrettigheder til fast ejendom, samt rettigheder til varierende eller faste ydelser, der betales for udnyttelsen af eller retten til at udnytte mineralforekomster, kilder og andre naturforekomster, skibe, både og luftfartøjer skal ikke anses for fast ejendom;

g. udtrykkene “foretagende i en kontraherende stat” og “foretagende i den anden kontraherende stat” betyder henholdsvis et foretagende, som drives af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, og et foretagende, som drives af en person, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat;

h. udtrykket “international trafik” betyder enhver transport med et skib eller luftfartøj, der anvendes at et foretagende, hvis virkelige ledelse har sit sæde i en kontraherende stat, bortset fra tilfælde, hvor skibet eller luftfartøjet udelukkende anvendes mellem pladser i den anden kontraherende stat;

i. udtrykket “ejendom, som udgør en del af dødsboet efter, eller en del af en gave ydet af, en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat” omfatter alle formuegoder, hvis overdragelse eller overførsel er undergivet en skat, der er omfattet af kapitel III i overenskomsten;

j. udtrykket “statsborger” betyder

aa) for så vidt angår Tyskland, enhver tysker som omhandlet i § 116, stykke 1, i Forbundsrepublikken Tyskland’s grundlov og enhver juridisk person, interessentskab eller forening, der består i kraft af den gældende lovgivning i Forbundsrepublikken Tyskland;

bb) for så vidt angår Danmark, enhver fysisk person, der har statsborgerret i Danmark, og enhver juridisk person, interessentskab eller forening, der består i kraft af den gældende lovgivning i Danmark;

k. udtrykket “kompetent myndighed” betyder

aa) for så vidt angår Forbundsrepublikken Tyskland, Forbundsfinansministeriet eller det organ, hvortil det har delegeret sin myndighed;

bb) for så vidt angår Danmark, skatteministeren eller hans befuldmægtigede stedfortræder.

(2)   Ved anvendelsen af overenskomsten i en kontraherende stat skal, medmindre andet følger af sammenhængen, ethvert udtryk, som ikke er defineret deri, tillægges den betydning, som det har i denne stats lovgivning om de skatter, hvorpå overenskomsten finder anvendelse.

Kommentar

Art. 3 indeholder definitioner af begreber, som bruges i overenskomsten. De fleste definitioner er så nemme at forstå, at de ikke behøver at blive kommenteret her.

“Forbundsrepubliken Tyskland”: Omfatter også den tyske del af kontinentalsokklen (udvinding af olieforkomster!).

“Danmark”: Omfatter også den danske del af kontinentalsokklen. – Omfatter dog ikke Færøerne og Grønland. En udvidelse til disse områder i henhold til art. 48 har ikke fundet sted indtil i dag (2003).

“Person”: naturlige personer og selskaber
(Copyright: Dr. Klaus Först)
“Selskab”: omfatter kun juridiske personer, dog ikke I/S, K/S, OHG, KG, Gesellschaft bürgerlichen Rechts!

“Statsborger”: omfatter også selskaber og I/S, K/S, OHG, KG, Gesellschaft bürgerlichen Rechts, såfremt de består i kraft af den hhv. tyske eller danske lovgivning!

“Kompetente myndighed”: I Tyskland Bundesamt für Finanzen (§ 5 FVG).