Art. 26: Undgåelse at dobbeltbeskatning

DBO-Ordlyd (1)   For så vidt angår Forbundsrepublikken Tyskland, skal dobbeltbeskatning undgås på følgende måde: a. Såfremt arveladeren ved sin død eller giveren på gavetidspunktet var hjemmehørende i Forbundsrepublikken Tyskland, skal Forbundsrepublikken Tyskland,...

Art. 6: Indkomst af fast ejendom

DBO-Ordlyd (1)   Indkomst som en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, oppebærer af fast ejendom (herunder indkomst af land- og skovbrug), der er beliggende i den anden kontraherende stat, kan beskattes i denne anden stat. (2)   Bestemmelserne i stykke...

Art. 2: Overenskomstens anvendelsesområde

DBO-Ordlyd (1)   Denne overenskomst skal finde anvendelse på følgende skatter, der pålignes på en kontraherende stats, dens politiske underafdelingers eller dens lokale myndigheders vegne, uden hensyn til hvorledes de opkræves: a. Kapitel II på indkomst- og...

Art. 1: Formålet med overenskomsten

DBO-Ordlyd De kontraherende stater skal arbejde sammen efter denne overenskomst for at undgå dobbeltbeskatning og for at sikre påligningen af skatter. De kontraherende staters kompetente myndigheder skal til dette formål informere hinanden med passende mellemrum om...