DBO-Ordlyd

Efter anmodning fra den kompetente myndighed i en kontraherende stat skal den kompetente myndighed i den anden kontraherende stat yde den stat som anmoder om bistand, alle oplysninger, som er nødvendige for denne stat for påligning og opkrævning af skat eller for inddrivelse og tvangsinddrivelse af skattekrav eller for anvendelse af denne overenskomst.

Kommentar

Bestemmelsen beskriver reglerne for udveksling af oplysninger efter særlig anmodning. Oplysningerne må kun udveksles, hvis dette er nødvendigt for at kunne påligne, opkræve eller inddrive skattekrav eller for at kunne anvende overenskomsten i det andet land.