DBO-Ordlyd

(1)   De kompetente myndigheder i de kontraherende stater skal yde hinanden bistand. Sådan bistand skal omfatte
a. udveksling af oplysninger,
b. bistand ved inddrivelse, herunder sikringsakter, og
c. forkyndelse af dokumenter.

(2)   Sådan bistand skal også omfatte fastsættelse og anden foranstaltning til fordel for skatteyderen så vel som til undgåelse af dobbeltbeskatning. Dette skal i særdeleshed gælde for samtidige foranstaltninger truffet af skattemyndighederne. Hvis foranstaltninger til bistand medfører dobbeltbeskatning, skal den undgås ved gensidig aftale efter artikel 43.

(3)   Skattedomstole i de kontraherende stater skal med hensyn til de skatter, som er omfattet af deres kompetence og denne overenskomst, efter anmodning yde hinanden juridisk bistand, formidlet af de kompetente myndigheder og i overensstemmelse med denne overenskomst.

Kommentar

Indledning til Kapitel IV: Bistand i skattesager

Reglerne i artikel 29 til 32 om bistand af udveksling af oplysninger supplerer EUs bistandsdirektiv af 19. december 1977 om gensidig bistand mellem medlemsstaterne kompetente myndigheder inden for området direkte skatter (77/799/EØF).

Reglerne i kapitel IV gælder ikke alene for de danske indkomst- og formueskatter samt bo- og gaveafgifter, der er omfattet af overenskomstens kapitel II og III, men også for frigørelsesafgift, kommunal og amtskommunal grundskyld, afgifter på motorkøretøjer, tillæg til indkomst- og formueskatter ved for sent selvangivelse samt renter og omkostninger ved inddrivelse.

Pligten til at yde bistand er dog ikke ubegrænset, idet der gælder særlige begrænsninger i henhold til artikel 34 ved forældede skattekrav, samt andre begrænsninger efter artikel 37. Et land kan ikke anmode det andet land om bistand, før det selv har udnyttet alle de muligheder, som står til rådighed på dets eget område, medmindre dette ville betyde uforholdsmæssige vanskeligheder for det anmodende land.
(© Stefan Reinel)
Kommentering af artikel 29: Genstand for bistand

Artikel 29 fastsætter, at danske og tyske myndigheder skal yde hinanden administrativ bistand i skattesager. Der kan være tale om bistand i form af udveksling af oplysninger, bistand med henblik på inddrivelse af krav samt bistand i forbindelse med forkyndelse af dokumenter. I stk. 2 understreges, at der også skal ydes bistand der kan være til skatteydernes fordel til afværgelse af dobbeltbeskatning. Også skattedomstolene i de 2 lande (f.eks. landsskatteretten) kan anmode om bistand hos det andet lands myndigheder.