DBO-Ordlyd

(1)   Den kompetente myndighed i en kontraherende stat skal uden forudgående anmodning videregive oplysninger, hvorom den har kendskab, til den kompetente myndighed i den anden kontraherende stat, under følgende omstændigheder.

a. når den har grund til at antage, at der kan ske tab af skatteprovenu i den anden kontraherende stat;

b. når en skattepligtig person opnår en nedsættelse eller en fritagelse for skat i en kontraherende stat, som kan medføre en forøget skat eller en skattepligt i den anden kontraherende stat;

c. når forretningstransaktioner mellem en person, som er skattepligtig i en kontraherende stat, og en person, som er skattepligtig i den anden kontraherende stat, ledes gennem et eller flere lande på en sådan måde, at en skattebesparelse kan blive følgen i en af de kontraherende stater eller i dem begge;

d. når den har grund til at antage, at en skattebesparelse kan blive følgen af kunstige overførsler af fortjeneste inden for en gruppe af foretagender;
e. når oplysninger, som er fremsendt til en kontraherende stat fra den kompetente myndighed i den anden kontraherende stat, har gjort det muligt at fremskaffe oplysninger, som kan være af betydning for skattepåligningen i den sidstnævnte stat.

De kompetente myndigheder i de kontraherende stater kan også, uden forudgående anmodning, og med skyldig hensyntagen til deres interne lovgivning sende hinanden oplysninger om ensartede sager, som de får kendskab til i et større antal, og som kan være af betydning ved påligningen og opkrævningen at skatter eller ved inddrivelse og tvangsinddrivelse af skattekrav. Dette skal være betinget af indgåelsen af en passende aftale mellem de kompetente myndigheder. En sådan aftale skal offentligt bekendtgøres, inden videregivelse af oplysninger påbegyndes.

Kommentar

I bestemmelsen nævnes fem situationer, hvor der skal ske uopfordret udveksling af oplysninger. Dette gælder sammenfattende, når en skattepligtig person eller et selskab med tilknytning til et eller flere lande bliver beskattet unormalt i det andet land. Udveksling af oplysninger skal ligeledes ske, når en person eller et selskab opnår en skattenedsættelse eller fritagelse i et land, der kan medføre beskatning eller øget beskatning i det andet land.

Eksempel: En en Danmark hjemmehørende ansat optager en tysk gage i sin dansk selvangivelse, som er skattefri. De danske myndigheder vil derefter fremsende en kontrolmeddelse til Tyskland for at sikre, at gagen beskattes i Tyskland. Det varer flere år inden kontrolmeddelsen ingår i det kompetente tyske skattekontor!

Det er kun i de i bestemmelsen nævnte situationer, at der skal ske spontan udveksling af informationer.

Efter stk. 2 kan de to landes kompetente myndigheder indgå en aftale om automatisk udveksling af oplysninger i ensartede sager. En sådan aftale skal offentliggøres.