DBO-Ordlyd

(1)   Såfremt artikel 34 ikke finder anvendelse, skal bestemmelserne i denne overenskomst ikke kunne fortolkes således, at den pålægger den stat, som anmodes om bistand, pligt til:

a. at træffe foranstaltninger, som strider mod dens egen lovgivning eller forvaltningspraksis eller mod lovgivning eller forvaltningspraksis i den stat, som anmoder om bistand;

b. at træffe foranstaltninger, som den anser for at stride mod almene interesser eller mod denne stats væsentlige interesser,

c. at meddele oplysninger, som ikke kan opnås i henhold til dens egen lovgivning eller forvaltningspraksis eller i henhold til lovgivning eller forvaltningspraksis i den stat, som anmoder om bistand;

d. at meddele oplysninger, som ville røbe nogen erhvervsmæssig, forretningsmæssig, industriel, kommerciel eller faglig hemmelighed eller nogen fremstillingsmetode, eller oplysninger, hvis offentliggørelse ville stride mod almene interesser eller mod denne stats væsentlige interesser;

e. at imødekomme en anmodning, hvis den stat, som anmoder om bistand, ikke har benyttet alle midler, som står til rådighed i dens eget område, med mindre gennemførelsen af sådanne foranstaltninger ville give anledning til uforholdsmæssige vanskeligheder.

(2)   Hvis en anmodning om bistand afslås, skal den stat, som anmodes om bistand, så hurtigt som muligt underrette den stat, som anmoder om bistand, om den trufne afgørelse og om begrundelsen herfor.

Kommentar

Litra a) til d) beskriver, at de to landes interne lovgivning og praksis sætter en grænse for landenes pligt til at yde hinanden bistand.

Efter stk. 1 litra e) gælder endvidere, at et land skal have udnyttet alle de muligheder, der står til rådighed på dettes område, før det kan anmode det andet land om bistand, medmindre dette ville give uforholdsmæssige vanskeligheder for pågældende land.