DBO-Ordlyd

(1)   Klage vedrørende foranstaltninger truffet i henhold til denne overenskomst af den stat, som anmodes om bistand, kan kun indbringes for den behørige myndighed i denne stat.

(2)   Klage vedrørende foranstaltninger truffet i henhold til denne overenskomst af den stat, som anmoder om bistand, især for så vidt angår inddrivelse, klage vedrørende skattekravets beståen eller dets størrelse eller det instrument, som hjemler dets tvangsinddrivelse, kan kun indbringes for den behørige myndighed i denne stat. Den stat, som anmoder om bistand, skal uden forsinkelse give underretning om sådan klage til den stat, som anmodes om bistand. Ved modtagelse af sådan underretning skal den stat, som anmodes om bistand, udsætte inddrivelsen, indtil den pågældende myndighed har truffet afgørelse. Den stat, som anmodes om bistand, kan imidlertid foretage sikringsakter for at bevare adgangen til inddrivelse, hvis den bliver bedt om det af den stat, som anmoder om bistand. Enhver berørt person kan ligeledes meddele den stat, som anmodes om bistand, om sådan klage. Når den stat, som anmodes om bistand, modtager sådanne oplysninger, skal den om fornødent forhandle om sagen med den stat, som anmoder om bistand.

(3)   Så snart en endelig afgorelse vedrorende klagen er truffet, skal den stat, som anmoder om bistand, eller den stat, som anmodes om bistand, underrette den anden stat om afgørelsen og dens betydning for anmodningen om bistand.

Kommentar

Ifølge bestemmelsen skal klager over foranstaltninger behandles af det land, hvor foranstaltningen er truffet.

I praksis befinder en debitor sig i en meget værre situation, hvis der fuldbyrdes over grænsen. Hvis ligning og tvangsindrivelse administreres af det samme skattekontor, kan de to kompetente afdelinger hurtig kontakte hinanden, når der indgår en ansøgning om henstand. Hvis derimod det handler om to selvstændige myndigheder i to forskellige stater, bliver det yderst vanskeligt at stoppe en løbende tvangsinddrivelse: Det varer uger og måneder, inden de to myndigher har kontaktet hinanden ad tjenstlig vej. Derfor er det betydeligt mere vanskeligt at få indstillet en internationale inddrivelse.