DBO-Ordlyd

(1)   Fortjeneste, som en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat erhverver ved afhændelse af fast ejendom som er beliggende i den anden kontraherende stat, kan beskattes i denne anden stat. Fortjeneste ved afhændelse af aktier, rettigheder eller en andel i et selskab, enhver anden juridisk person eller et interessentskab, hvis aktiver hovedsagelig består af, eller af rettigheder til, fast ejendom, der er beliggende i en kontraherende stat, eller af aktier i et selskab, hvis aktiver hovedsagelig består af, eller af rettigheder til, sådan fast ejendom, der er beliggende i en kontraherende stat, kan beskattes i den stat, hvori den faste ejendom er beliggende.

(2)   Fortjeneste ved afhændelse af rørlig formue, der udgør en del af erhvervsformuen i et fast driftssted, som et foretagende i en kontraherende stat har i den anden kontraherende stat, eller ved afhændelse af rørlig formue, der hører til et fast sted, som en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, har til rådighed til udøvelse af frit erhverv i den anden kontraherende stat, herunder også fortjeneste ved afhændelse af et sådant fast driftssted (særskilt eller sammen med hele foretagendet), eller af et sådant fast sted, kan beskattes i denne anden stat.

(3)   Fortjeneste ved afhændelse af skibe eller luftfartøjer, der anvendes i international trafik, af både, der anvendes ved transport ad indre vandveje, eller af rørlig formue, som er knyttet til driften af sådanne skibe, luftfartøjer eller både, kan kun beskattes i den kontraherende stat, hvori foretagendets virkelige ledelse har sit sæde. Artikel 8, stykke 3, skal finde tilsvarende anvendelse.

Med hensyn til fortjeneste oppebåret af det danske, norske og svenske luftfartskonsortium Scandinavian Airlines System (SAS) skal bestemmelserne i dette stykke kun finde anvendelse på den del at fortjenesten, som svarer til den andel i konsortiet, der ejes af den danske partner i Scandinavian Airlines System (SAS), Det Danske Luftfartsselskab (DDL).

(4)   Indkomst eller fortjeneste ved afhændelse af alle andre aktiver end de i stykke 1, 2 og 3 omhandlede kan kun beskattes i den kontraherende stat, hvori afhænderen er hjemmehørende.

(5)   I tilfælde, hvor en fysisk person, som var hjemmehørende i en kontraherende stat for en periode af mindst 5 år, og som er blevet hjemmehørende i den anden kontraherende stat, skal stykke 4 ikke berøre den førstnævnte stats ret til i henhold til dens nationale lovgivning at beskatte personen af værdistigning på aktier op til flytningen af hjemsted. Når aktierne efterfølgende afhændes og fortjenesten ved sådan afhændelse bliver beskattet i den anden kontraherende stat i henhold til stykke 4, skal den anden stat indrømme fradrag i skatten af den indkomst for et beløb svarende til den indkomstskat, som var betalt i den førstnævnte stat. Et sådant fradrag skal dog ikke kunne overstige den del af indkomstskatten, som beregnet inden fradraget er indrømmet, som kan henføres til den indkomst, som kan beskattes i førstnævnte stat i henhold til første sætning i dette stykke.

Kommentar

Art. 13 vedrører overskud (og underskud) som opstår ved salg af fast ejendom eller andre aktiver. Artiklen bestemmer om beskatningsretten tilkommer Danmark eller Tyskland. Oversigt over art. 13:

stk. 1: Afhændelse af fast ejendom
stk. 2: Afhændelse af en virksomhed
stk. 3: Afhændelse af skibe eller luftfarttøjer
stk. 4: Afhændelse af andre aktiver
stk. 5: Fraflytningsregler

(© Dr. Klaus Först)
Hovedprincippet: Stk. 1, 2 og 3 ligestiller fortjenester ved afhændelse af aktiver med de tilsvarende løbende indtægter: Beskatningsretten vedr. indkomst af fast ejendom (art. 6) tilkommer den stat hvor ejendommen er beliggende; det samme gælder en fortjeneste ved afhændelse deraf. Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed (art. 7) og frit erhverv (art. 14) beskattes der hvor virksomheden udøves; det gælder også ved afhændelse af en sådan virksomhed. Overskud ved drift af skibe og luftfartøjer (art. 8) beskattes i den stat hvor ledelsen har sit sæde; den samme regel gælder fortjeneste ved salg af skibe og luftfartøjer.

Stk. 1: Salg af fast ejendom
Fast ejendom defineres i art. 3 stk. 1 lit. f.

Ejerskabet ligestilles med indirekte former af kontrol over fast ejendom:

– Aktier i et selskab, hvis selskabets aktiver hovedsagelig består af fast ejendom
– Rettigheder i et sådant selskab, f.eks. en stemmeret
– Andele i et interessentskab hvis aktiver hovesageligt består af fast ejendom
– Rettigheder i et sådant interessentskab
Det er ikke nødvendigt at selskabet ejer den faste ejendom, det er tilstrækkeligt, at selskabet har rettigheder i ejendommen, f. eks. en brugsret. Det samme gælder hvis der sælges aktier i et selskab hvor et datterselskab besidder ejendommen.

I alle disse tilfælde tilkommer beskatningsretten den stat hvor ejendommen er beliggende.

Eksempel: En investor bor i Danmark. Han besidder anparter i et 10-mands-selskab som ejer et supermarked i Tyskland. Han sælger sin anpart, med en fortjeneste, til en anden investor. Beskatningsretten tilkommer Tyskland. I henhold til art.24 stk.2 anvender Danmark creditlempelsen: Den i Tyskland betalte skat modregnes i den danske skat.

Stk. 2 Salg af en virksomhed
Følgende kontrakter falder ind under denne bestemmelse:
– Salg af en udenlandsk virksomhed
– Salg af et udenlandsk driftssted
– Salg af løsøre i en sådan virksomhed

Overskud og underskud af salget skal beskattes i det land hvor driftsstedet er beliggende.

Eksempel: En læge bor i Danmark, men arbejder i egen praksis i Tyskland. Han sælger sin praksis til en efterfølger. Beskatningsretten af eventuel fortjeneste beskattes efter tyske regler i Tyskland. I sin danske selvangivelse skal han medregne fortjenesten (opgjort efter danske regler) og den i Tyskland betalte skat. Dette beløb modregnes i den danske skat (creditlempelse i henhold til art. 24 stk. 2).

Stk. 3: Salg af skibe og flyvemaskiner
Stk. 3 bestemmer beskatning af avancer ved salg af følgende 4 genstande:
– Skibe i international trafik,
– Luftfartøjer i international trafik,
– Både for transport ad indre vandveje og
– Udstyr som bruges ved drift af disse køretøjer
Bestemmelsen gælder dermed ikke for private lystbåde og flyvemaskiner.

Begrebet ‘international trafik’ defineres i art. 3 stk. 1 lit. h.

Beskatningsretten er afhængig af hvor hhv. rederiet og luftfartsselskabet har sin ledelse. Hvis ledelsen sidder i Danmark, skal de pågældende avancer beskattes i Danmark, ellers i Tyskland.

Stk. 4: Salg af andre aktiver
Denne bestemmelse har først og fremmest betydning for aktier og andre private investeringer (investeringsbeviser, valutaer, terminsforretninger mv.). Beskatningsretten tilkommer bopælsstaten.

Eksempel: En privat investor som er hjemmehørende i Danmark ejer værdipapirer som administreres af en bank i Tyskland. Han sælger (danske, tyske eller andre) aktier med en fortjeneste. Danmark har beskatningsretten. Det betyder også, at det skal vurderes efter danske skatteregler om der overhovedet er opstået en skattepligtig fortjeneste.

Stk. 5: Fraflytningsregel
Stk. 5 indeholder en undtagelse til stk. 4. Der gælder en særregel for salg af aktier hvis aktionæren var flyttet fra en stat til den anden. Staterne deler beskatningsretten: Ved fraflytningen må den oprindelige bopælsstat beskatte værdistigningen op til fraflytningstidspunktet. Hvis aktionæren senere sælger aktierne tilkommer beskatningsretten iht. stk. 4 den nye bopælsstat. Men der skal gives creditlempelse for den ved fraflytning betalte skat.

Eksempel: En dansk producent har drevet virksomhed i et A/S. Ved stiftelsen har han indbetalt indskudskapitalen med kurs 100. 10 år senere flytter han til Tyskland. Aktiernes indre værdi udgør nu 350. Et år senere sælger han aktierne til kurs 370. Danmark må beskatte værdistigningen indtil fraflytningen (250). I henhold til stk. 4 må Tyskland ved salg af aktierne beskatte den samlede værdigstigning stor 270. Tyskland skal dog give credit for den i Danmark betalte skat. – Hvis skattesatsen i Danmark var højere end i Tyskland, begrænses creditlempelsen til den lavere tyske skattesats. Dette fremgår af stk. 5 pkt. 3.