DBO-Ordlyd

(1)   Uanset bestemmelserne i artiklerne 7, 14 og 15 kan indkomst, som en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, oppebærer som optrædende kunstner, såsom teater-, film-, radio- eller fjernsynskunstner, eller musiker, eller som sportsmand, ved hans virksomhed, udøvet i denne egenskab i den anden kontraherende stat, beskanes i denne anden stat.

(2)   I tilfælde, hvor indkomst ved den virksomhed, som udøves af en optrædende kunstner eller en sportsmand i hans egenskab som sådan, ikke tilfalder kunstneren eller sportsmanden selv, men en anden person, kan denne indkomst, uanset bestemmelserne i artiklerne 7, 14 og 15 beskattes i den kontraherende stat, i hvilken kunstnerens eller sportmandens virksomhed udøves.

(3)   Bestemmelserne i stykke 1 og 2 skal ikke finde anvendelse for virksomhed fra kunstnere og sportsfolk, hvis deres besøg i en kontraherende stat udelukkende eller i væsentligt omfang direkte eller indirekte er støttet af offentlige midler fra den anden kontraherende stat.

Kommentar

stk. 1:

Denne bestemmelse anvendes i givet fald frem for artiklerne 7, 14 og 15 Den handler om kunstnernes og sportsudøvernes præstationer enten som lønmodtager eller selvstændig virksomhed. Præstationen skal dog udføres af kunstneren selv. Dette kan også ske i personfællesskaber f.x. orkester eller kor.
Der er omfattet kunstnere, der udfører præstationer på følgende områder: film, radio, fjernsyn samt musiker. Opremsningen giver kun eksempler og er derfor ikke udtømmende.
Bestemmelsen gælder også for sportsudøvere der direkte eller indirekte (via et medium) optræder over for et publikum.

eksempel:
Et symfoniorkester fra København optræder i Berlin. Gagen, der udbetales herfor, kan beskattes i den stat, hvor præstationen udføres (altså Tyskland). Skattepligtigt er her ikke orkestret men derimod de enkelte musikere.
(© Reinhard Herrmann)

stk. 2:
Bliver vederlaget ikke betalt til kunstneren eller sportsudøveren, men deriomod til en anden person, har den stat, hvor ydelsen bliver præsteret, allivel beskatningsretten.

eksempel:
En professionel tennisspiller, der er hjemmehørende i Danmark, optræder på et stævne i Tyskland mod vederlag. Betalingen foretages til spillerens agentur. Vederlaget kan beskattes i Tyskland.

stk. 3:

Der er her tale om en undtagelse fra stykkene 1 og 2. Her behandles tilfældet, hvor en stat middelbart eller umiddelbart giver tilskud til et optræden i den anden stat. Tilskuddet behøves ikke gives direkte fra staten. Det kan også udreddes middelbart af andre institutioner.

eksempel:
Et teater fra Aarhus optræder i Berlin. Vejle amt giver et tilskud svarende til halvdelen af omkostningerne, der er forbundet med optrædenet. Her skal de pågældende kunstnere ikke betale skat til Tyskland men derimod til Danmark, da mere end en trediedel af omkostningerne for besøget er støttet fra Danmark.