DBO-Ordlyd

(1)   Såfremt bestemmelserne i artikel 19, stykke 2, ikke medfører andet, kan pensioner og lignende betalinger, der udbetales for tidligere personligt arbejde i tjenesteforhold til en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, kun beskattes i denne stat.

(2)   Uanset bestemmelserne i stykke 1 kan betalinger, som en fysisk person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, oppebærer i henhold til sociallovgivningen i den anden kontraherende stat, kun beskattes i denne anden stat.

(3)   Pensioner og andre periodiske eller ikke-periodiske betalinger, som en kontraherende stat eller en anden juridisk person under denne stats offentligretlige eller privatretlige lovgivning yder som godtgørelse for skade, der er opstået som følge af krigshandlinger eller politisk forfølgelse, kan kun beskattes i denne stat.

(4)   For så vidt angår en fysisk person, som var hjemmehørende i en kontraherende stat og som er blevet hjemmehørende i den anden kontraherende stat, skal stykke 1 eller artikel 21 ikke berøre den førstnævnte stats ret til i henhold til dens nationale lovgivning at beskatte pensioner, andre lignende betalinger og livrenter, som tilfalder en sådan fysisk person fra den førstnævnte stat, med mindre en sådan fysisk person blev hjemmehørende i den anden stat, før denne overenskomst trådte i kraft.

(5)   Udtrykket “livrente” betyder en fastsat sum, der er periodisk betalbar til fastsatte tidspunkter, enten for livstid eller for et bestemt tidsrum eller et tidsrum, som lader sig bestemme, i henhold til en forpligtelse til at præstere disse betalinger mod rimeligt og fuldt vederlag i penge eller penges værdi.

(6)   Underholdsbidrag og andre tilsvarende ydelser, der hidrører fra en kontraherende stat og betales til en person, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, kan kun beskattes i denne anden stat. Ved fastsættelsen af skattepligtig indkomst for en fysisk person, der er hjemmehørende i Forbundsrepublikken Tyskland, skal der indrømmes fradrag for underholdsbidrag og lignende beløb, som er betalt til en fysisk person, der er hjemmehørende i Danmark, med det beløb, som ville være indrømmet, hvis den sidstnævnte person var omfattet af fuld skattepligt til Forbundsrepublikken Tyskland.

Kommentar

Stk. 1:

Der er her tale om pensioner, der bliver udbetalt i forbindelse med tidligere beskæftigelsesforhold. Pensioner, der udbetales af det offentlige, falder derimod ind under Artikel 19 stykke 2. Beskatningen af pensionen m.m. kan kun ske i den stat, hvor modtageren er hjemmehørende (art. 4). Den anden stat skal lempe dobbeltbeskatningen efter exemption metoden.

Eksempel:
En person, der bor i København har tidligere være ansat i en privat virksomhed i Tyskland. Efter personens fratræden bliver der udbetalt en firmapension fra denne arbejdsgiver.
Danmark, som den stat, hvor modtageren er hjemmehørende, har den udelukkende beskatningsret. Tyskland skal lempe dobbelbeskatningen efter exemption metoden.
(Copyright: Reinhard Herrmann)

Stk. 2:

Der er her tale om ydelser, der hidrører fra sociallovgivningen fra en af de kontraherende stater. Der handler ikke kun om alderspensioner (i modsætning til stykke 1) men også om andre ydelser fra den offentlige sygesikring, førtids- og invalidepensioner samt arbejdsløshedsdagpenge, ydelser i forbindelse med barsel og lignende ydelser.

Eksempel:
En person bor i Danmark. Personen har dog været lønmodtager hos en tysk arbejdsgiver. Personen modtager herefter alderspension – fra for eksempel Deutsche Rentenversicherung.

Alene Tyskland hat beskatningsretten til denne pension. Det betyder, at Danmark skal lempe dobbeltbeskatningen efter exemption metoden. Den tyske indkomst har dog indflydelse på størrelsen af skatten for en eventuel dansk indkomst (progressionsforbehold, Artikel 24 stykke 2 lit. f).

(Inden 2005 har Tyskland ikke beskattet disse pensioner som dermed blev ubeskattede såvel i Tyskland som i Danmark! Se hertil også TfS Nr. 307 af 27.04.1998!)

Stk. 3:

Her kan der især være tale om pensioner eller erstatninger for personer, der har være forfulgt i Tyskland under den anden verdenskrig. Det er i denne forbindelse uden betydning, om der er tale om pensioner, engangsbeløb eller erstatninger i anden form. Beskatning sker kun i staten, der udbetaler denne ydelse.

Eksempel:
En person bor i Danmark, og modtager en pension fra Tyskland fordi personen har været politisk forfulgt under anden verdenskrig.
Alene Tyskland har beskatningsretten til denne pension. Danmark skal lempe en eventuel dobbeltbeskatning efter exemptionmetoden.

Stk. 4:

Der formodes, at Danmark har begæret at indsætte denne bestemmelse i overenskomsten. Mens den gamle overenskomst fra 1962 var i kraft, flyttede der en del personer til Tyksland inden de fik ratepensioner eller firmepensioner udbetalt. Dette var fordelagtigt, fordi indbetalingerne til ovenstående ordninger havde reduceret den danske skat i den højeste progression, men udbetalingerne i Tyskland er underkastet en forholdsvis lempelig beskatning.

Stk. 5:

Det er her tale om en begrebsbestemmelse.