DBO-Ordlyd

(1)   Vederlag – undtagen pensioner – der udbetales af en kontraherende stat, en enkeltstat (“Land”), en politisk underafdeling eller lokal myndighed eller en anden juridisk person under den offentligretlige lovgivning i en af de to stater til en fysisk person for udførelse af hverv, kan kun beskattes i denne stat. Sådant vederlag kan imidlertid kun beskattes i den anden kontraherende stat, hvis hvervet er udført i denne stat, hvis den fysiske person er hjemmehørende i denne stat og ikke er statsborger i den førstnævnte stat, og den førstnævnte stat ikke i henhold til dens lovgivning har hjemmel til at påligne den i første sætning omhandlede skat.

(2)   Pensioner, som udbetales af en kontraherende stat, en enkeltstat (“Land”), en politisk underafdeling eller lokal myndighed eller en anden juridisk person under den offentligretlige lovgivning i en af de to stater til en fysisk person for tidligere udførelse af hverv, kan kun beskattes i denne stat.

(3)   Bestemmelserne i artiklerne 15, 16 og 18 skal finde anvendelse på vederlag og pensioner, der udbetales for udførelse af hverv i forbindelse med erhvervsvirksomhed, der drives af en kontraherende stat, en enkeltstat (“Land”), en politisk underafdeling eller lokal myndighed eller en anden juridisk person under den offentligretlige lovgivning i en af de to stater.

(4)   Stykke 1 og, i tilfælde af litra a) nedenfor, stykke 1 og 2 skal også finde anvendelse for beløb, som er betalt

a. for så vidt angår Forbundsrepublikken Tyskland af “Deutsche Post AG” “Deutsche Postbank AG”, “Deutsche Telekom AG”, og “Deutsche Bundesbahn AG”, til tjenestemænd, så vel som beløb betalt af den tyske centralbank (“Deutsche Bundesbank”), og for så vidt angår Danmark af Post- og Telegrafvæsenet, Danske Statsbaner og Danmarks Nationalbank;

b. af eller på vegne af det tyske Goethe Institut eller Det Danske Kulturinstitut, så vel som andre lignende eller tilsvarende institutioner, som bestemmes af de kontraherende staters kompetente myndigheder, for hverv udført for disse institutioner;

c. som et udligningstillæg fra offentlige midler i en kontraherende stat til lærer-personale, som er midlertidigt ansat i den anden kontraherende stat, og for sådanne beløb, som betales direkte eller indirekte fra offentlige midler af institutioner, som bestemmes af de kontraherende staters kompetente myndigheder.

I tilfælde, hvor sådanne beløb ikke er skattepligtige i den kontraherende stat, hvorfra de er betalt, skal bestemmelserne i artikel 15 finde anvendelse.

Kommentar

Stk. 1:

I denne bestemmelse er der tale om betalinger fra offentlige kasser til en naturlig person for tidligere udført arbejde. Pensioner, der udbetales af offentlige kasser, behandles i stk. 2. Der er her tale om offentlige kasser fra en stat, en politisk underafdeling eller lokal myndighed eller en anden juridisk person under den offentlige lovgivning (Det Kongelige Teater, Danmarks Radio, Københavns og Odense Universitet). Ydelserne bliver beskattet i staten, der udbetaler beløbet (kassestat).

Sætning nr. 2 af dette stykke omhandler undtagelsen fra dette princip. Her er der tale om beskatning i den stat, hvor modtageren er hjemmehørende (art. 4). Hertil skal der opfyldes en række af personlige forhold. Hvervet skal være udført i staten, hvor modtageren er hjemmehørende. Modtageren må ikke være statsborger i kassestaten og kassestaten må ikke kunne foretage beskatning på grund af dens nationale lovgivning.

Eksempel:
En tjenestemand, som er dansk statsborger, bliver sendt til Berlin. Der udfører han arbejder som pedel på den danske ambassade. Danmark har som kassestat beskatningsret for betalingen for dette arbejde.
(© Reinhard Herrmann)

Stk. 2:

Pensioner og lignende, der betales af offentlige kasser, kan kun beskattes i kassestaten. Her findes der ingen undtagelse magen til den i stk. 1 sætning nr. 2.

Eksempel:
En person var ansat ved Det Kongelige Teater i København. Efter endt tjeneste modtager personen en pension herfra. Personen flytter til Tyskland og bliver hjemmehørende der.
Beskatningen kan kun gennemføres i Danmark som kassestat.

Stk. 3:

Vederlag og pensioner for tjenestydelser som er udført for en erhvervsvirksomhed, som staten, en politisk underafdeling eller lokal myndighed under den offentlige lovgivning driver, bliver ikke beskattet i henhold til afsnit 1 og 2. Beskattningen sker her efter reglerne i artikel 15, 16 og 18.

Eksempel:
En dansk kommune driver en grusgrav. Her er der ansat en person, der bor i Tyskland og som er hjemmehørende der. Personen udfører stadig rejser til fjernøst for at sælge virksomhedens produkter. Efter artikel 15 stk. 1 har alene Tyskland beskatningsret, fordi lønmodtageren bor der.

Stk. 4:
Bogstav a)

Her handler det for Danmarks vedkommende om Post- og Telegrafvæsnet, De Danske Statsbaner og Danmarks Nationalbank. Betales der vederlag fra disse institutioner, skal der ske beskatning i kassestaten altså Danmark.

Bogstav b)
Det samme gælder for betaling fra det Danske Kulturinstitut. Henholdsvis bogstav for bogstav c udligningstillæg fra det offentlige til udsendte lærere. I tilfælde, hvor sådanne beløb ikke er skattepligtig i den kontraherende stat, hvorfra de er betalt, skal bestemmelserne i artikel 15 finde anvendelse.

Eksempel:
En ansat af De Danske Statsbaner bor i Tyskland og er hjemmehørende der. Lønnen kan kun beskattes i Danmark.